ముగించు
చిత్రం లేదు
గౌరవనీయమైన సిఎం ముఖ్యమంత్రి పేరు
ఖమ్మం కలెక్టర్
కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ ఆర్.వీ.కర్ణన్